keskiviikko 29. lokakuuta 2014

Osuuskaupan hallituksen kokoaminen

Tehokkaan ja vaikuttavan hallituksen kokoaminen on omistajien tärkeimpiä tehtäviä missä tahansa yrityksessä. Osuuskunnat eivät tee tässä poikkeusta. Hallitus on koottava hyvin toimivaksi vuorovaikutteiseksi tiimiksi, jossa jäsenten osaamiset täydentävät toisiaan.

Hallituksessa tarvitaan aina strategista osaamista. Osuuskaupoissa hallituksen strateginen rooli lähtökohtaisesti korostuu suhteessa toimivan johdon valvojan rooliin, sillä pääasiallinen valvontavastuu on hallintoneuvostolla ja erityisesti hallituksen kokoushuoneessa hallitustyötä tarkkailevalla hallintoneuvoston puheenjohtajistolla. Osuuskaupan hallituksen jäsenten on siis kyettävä strategisella osaamisellaan yhtäältä tukemaan toimivaa johtoa ja toisaalta tekemään itsenäisesti perusteltuja päätöksiä.

Tarkastellessaan osuuskauppojen nykyisiä hallituskokoonpanoja voi löytää ainakin kolme näkökulmaa strategiseen osaamiseen. Hallituksista vaikuttavat asiakasomistajat ovat yrittäjiä tai toimitusjohtajia, liiketalouden professoreita tai tutkijoita ja he tulevat maantieteellisesti eri osista osuuskaupan toimialuetta. He tuovat siis yhtäältä kokemusperäistä ja toisaalta analyyttistä liiketaloudellista osaamista hallituksen työskentelyyn. Lisäksi he tuovat mukanaan ymmärrystä koskien toimialueen yleisen ympäristön paikallisia ulottuvuuksia. Parhaimmillaan hallituksissa on ollut jonkinlainen balanssi erilaisten osaamisten kesken.

Globalisaatio muokkaa myös osuuskauppojen hallitusten kokoonpanoon liittyviä vaatimuksia. Kilpailuasemaan vaikuttavien keskeisten muutosvoimien painopiste on yhä kauempana tietyistä paikallisuuksista. Toisaalta toimintaympäristön kompleksisuus ja kiihtyvä muutosvauhti varsinkin osuuskauppojen keskeisillä toimialoilla edellyttävät hallituksen jäseniltä yhä enemmän tulevaisuusorientoituneita analyyttisiä taitoja. Hallintoneuvostojen on siis vuotuisissa hallitusvalinnoissaan painotettava toimialueosaamisen sijasta entistä enemmän muita hallitustyössä tarpeellisia osaamisen ulottuvuuksia - myös akuutit tarpeet huomioiden. Tällöin on hyväksyttävä, että hallitukset eivät välttämättä jäsentensä asuinpaikkojen suhteen alueellisesti tasapainoisia. Jos vaatimukset täyttävistä ja sitoutuvista hallituksen jäsenistä on puutetta omalla toimialueella, on jopa harkittava osaamisen tuomista oman toimialueen ulkopuolelta.

Kiitos osuuskauppojen hallintojärjestelmän, ei alueellinenkaan aspekti katoa hallintotyöstä mihinkään. Strategioille siunauksensa antava ja parhaimmillaan jo strategioiden valmisteluvaiheessa prosessiin oman panoksensa tuova hallintoneuvosto voi ottaa alueelliset näkökulmat aiempaakin vahvemmin huomioon ja tarjota tässä suhteessa tukea hallituksen työskentelyyn. Hallintoneuvostovalinnoissa alueellinen tasapaino huomioidaankin tyypillisesti jo sääntöjenkin puolesta. Myös edustajisto voidaan innostaa erilaisten työpajojen ja virtuaalisten keskustelualueiden kautta antamaan panoksensa strategiaprosessiin. Tämäkin voi osaltaan turvata alueellisten näkökohtien ja osuuskaupan yleisen ympäristön paikallisempiin ulottuvuuksiin liittyvien osaamisten huomioimista osuuskauppojen ylimmän johdon työskentelyssä.

Olennaista on joka tapauksessa se, että hallituksiin valittavat sitoutuvat työskentelemään tiiviisti ja yhteistoiminnallisesti koko asiakasomistajayhteisön eteen riippumatta siitä missä he asuvat ja mistä he tulevat.

Eräs keino myös hallitusten alueellisen tasapainon ylläpitämiseen kuitenkin on. Nimittäin "hallinnon uraputki". Osuuskaupat voivat niin halutessaan pyrkiä systemaattisesti koulimaan asiakasomistajiaan siten, että heillä on valmiuksia toimia yhteisen menestyksen eteen edustajistossa, hallintoneuvostossa ja hallituksessa vaikkapa nimenomaan edellä mainitussa järjestyksessä. Hallintourallaan eteenpäin tahtovat ja sopivan potentiaalin omaavat henkilöt voivat täten jo edustajistossa toimiessaan kehittää valmiuksiaan hallintoneuvostotyöhön ja hallintoneuvostossa toimiessaan puolestaan kehittää valmiuksiaan hallitustyöhön. Kun osaaminen saavuttaa riittävän tason, on asiakasomistajalla mahdollisuus tulla valituksi uusiin tehtäviin. Jos tässä putkessa on riittävästi virtaa, on osuuskaupoissa mahdollisuus pitää kiinni hallituksen osaamisten tasapainosta myös alueelliset ulottuvuudet huomioiden. Tämä on huomioinarvoista, sillä osuuskaupan omakseen kokeville asiakasomistajille on kokemukseni perusteella hyvin tärkeää, että he näkevät paikallisyhteisönsä jäseniä kaikilla yrityksensä hallinnon portailla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti